ဘာ့ေၾကာင့္ Vnet ျဖစ္ရပါသလဲ?

Yes

The Best Package

We're very proud to give our customers the best possible support, while still offering industry leading prices and outstanding value for money.

Yes

ႏွစ္စဥ္ေၾကး

Myan

Yes

Instalation Fees

If you switch from other provider, there is NO instalation fee. If you are first broadband customer, we will charge you 50% cheaper than competitors.

Yes

Best price Quarantee

We are so sure about our Pricing and Quality, we will offer Double speed for your current price or half price for the same speed you have now.

Yes

24 Hours Excellent Support

We’re here to support you around the clock via our customer portal but should you need to call, we’re here Monday to Friday, 10am to 5pm, excluding public holidays.

Yes

Internet Leadership

We are one of the fastest growing telecommunication companies in Myanmar today. Let us give you the freedom to enjoy uninterrupted, unrestricted broadband that keeps everyone connected.


We will always be the cheapest choice for you for the same quality of internet connection in Myanmar. If you find any cheaper solution, we will always match the price or even give you a cheaper solution.

In case you will be out of internet due to any technical issue from our side, we will always deduct the appropriate part and you will get the money back. We do not however take any resposibility for natural disasters, wars and other conflicts, or loss of international connectivity.

Home Internet

Minimal

from
25 000
MMK/လ
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • Good for PC, mobile phones and wifi devices
 • Reliable good
  quality internet
 • 24/7 customer support, service in 6 hours max.
 • Good for PC, mobile phones and wifi devices

Standard

from
30 000
MMK/လ
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • Good for PC, mobile phones and wifi devices
 • Reliable, consistent, fast speed internet
 • 24/7 customer support, service in 4 hours max.
 • Good for PC, mobile phones and wifi devices

Ultra

from
38 000
MMK/Month
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • Great for streaming
  HD & gaming
 • Reliable, consistent
  and fast
 • 24/7 customer support, service in 3 hours max.
 • Great for streaming
  HD & gaming

Minimal 10GB

from
5 000
Ks/ လ
 • 60.000 MMK installation + equipment
 • 10GB
 • ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ျငိမ္ေသာ ျမန္ႏႈန္း
 • 24/7 Customer Support
 • PC & Wifi Device အတြက္ ေကာင္းပါသည္။

Standard 25GB

from
10 000
Ks/ လ
 • 60.000 MMK installation + equipment
 • 25GB
 • ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ျငိမ္ေသာ ျမန္ႏႈန္း
 • 24/7 Customer Support
 • PC & Wifi Device အတြက္ ေကာင္းပါသည္။

Ultra 50GB

from
15 000
Ks/ လ
 • 60.000 MMK installation + equipment
 • 50GB
 • ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ျငိမ္ေသာ ျမန္ႏႈန္း
 • 24/7 Customer Support
 • PC & Wifi Device အတြက္ ေကာင္းပါသည္။

Ultimate 100GB

from
29 900
Ks/ လ
 • 60.000 MMK installation + equipment
 • 100GB
 • ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ျငိမ္ေသာ ျမန္ႏႈန္း
 • 24/7 Customer Support
 • PC & Wifi Device အတြက္ ေကာင္းပါသည္။
Our quotation is exclusive of 5% commercial tax