ေစ်းႏႈန္း

Home Internet

Minimal

25Mb
from 25 000
MMK/month
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးရွိသည့္
  တည္ၿငိမ္ေသာအင္တာနက္။
 • ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳသူ၀န္ေဆာင္မႈ၊
  ၆ နာရီအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။
 • PC, mobile ဖုန္းမ်ားနဲ႕ wifi အသံုးျပဳရသည့္ device မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

Standard

50Mb
from 45 000
MMK/month
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • တသမတ္တည္းရွိၿပီး၊ တည္ၿငိမ္၊ ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္။
 • ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳသူ၀န္ေဆာင္မႈ၊
  ၄ နာရီအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။
 • PC, mobile ဖုန္းမ်ားနဲ႕ wifi အသံုးျပဳရသည့္ device မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။

Ultra

100Mb
from 55 000
MMK/Month
 • BEST PRICE QUARANTEED
 • အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏုိင္မႈ
 • တသမတ္တည္းရွိၿပီး၊ လြန္စြာတည္ၿငိမ္၊
  ျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္။
 • ၂၄ နာရီ အသံုးျပဳသူ၀န္ေဆာင္မႈ၊
  ၃ နာရီအတြင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။
 • HD Streaming ႏွင့္
  Gaming အတြက္ သင့္ေတာ္သည္။