Business page - A better bundle internet Mandalay

10-30
Mbps

၂၄ နာရီ

တယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

 

အေကာင္းဆံုးေစ်းႏႈန္း

အာမခံခ်က္

ဘာ့ေၾကာင့္ Vnet ျဖစ္ရပါသလဲ?

Yes

ျမန္ဆန္ၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ broadband package မ်ားဟာ SME မ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ျပဳလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသက္သာဆုံးႏႈန္ျထးထားမ်ားႏွင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ လြန္စြာျမန္ဆန္ေသာ download speed မ်ားနဲ႔ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္မပ်က္ရေစမယ့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ 

Yes

အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြး

Telecom မ်ားဟာ လူအမ်ားဝယ္ယူႏိုင္မည့္ႏႈန္းထား၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရျခင္း၊ ျမန္ဆန္စြာတုန႔္ျပန္ေျဖၾကားျခင္း အစရွိတဲ့အရည္အေသြးေတြရွိေနသင့္တယ္လို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုမၸဏီ မ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ႏႈန္းထားမ်ား၊ package မ်ားကို ျမင့္မားတဲ့နည္းပညာ၊ သူမတူတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

Yes

ကုန္က်စားရိတ္သက္သာမႈ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသက္သာဆုံးႏႈန္းထားမ်ားရွိေနပါတယ္။ 

ယခုပဲေႁခြတာလိုက္ၾကရေအာင္ 

Yes

ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ 

ေပးအပ္ထားတဲ့ ေဈးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အရည္အေသြးအေပၚ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္မႈရွိတဲ့အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔က သင္လက္ရွိဝယ္ယူထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတိုင္းဆိုပါက ျမန္ႏႈန္း (၂ဆ) ႏွင့္ လက္ရွိႏႈန္းထားထက္တစ္ဝက္သာက်သင့္မည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ သင္လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ျမန္ႏႈန္းအတိုင္းရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Yes

သီးသန႔္အေကာင့္ကိုင္တြယ္သူ

လူႀကီးမင္းတို႔လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အလားအလာမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ တာ၀န္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။ သီးသန္႕ကိုင္တြယ္ေပးမယ့္ Dedicated account handler တစ္ဦးက လူႀကီးမင္းတို႔ ေမးလိုတဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

Yes

SME မ်ားအတြက္

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဟာ လုပ္ငန္းေလာကတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က နားလည္ထားပါတယ္။ သက္သာေသာႏႈန္းထား၊ လိုင္းျမန္ဆန္မႈနဲ႕ အားကိုးရမႈတို႔ဟာ အရာရာတိုင္းအတြက္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားလံုးကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 


ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တူညီေသာအရည္အေသြးရွိတဲ့ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မွဳတိုင္းအနက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ သင့္အတြက္ အသက္သာဆံုးေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုအေနနဲ႕ အၿမဲတမ္းရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ပိုမိုေစ်းသက္သာတဲ့ solution ကိုရွာေတြ႕ပါက ထိုေစ်းႏႈန္းအတိုင္း (ဒါမွမဟုတ္) ဒီထက္ပို၍ သက္သာတဲ့ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႕ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာအခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ထိုက္သင့္တဲ့ပမာဏကို က်သင့္ေငြထဲမွ အၿမဲတမ္းႏႈတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အင္တာနက္လိုင္းျပတ္ေတာက္မႈမ်ားကိုေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘက္က တာဝန္ယူၿပီး အခေၾကးေငြ ျပန္လည္အမ္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ 

Business Internet (DIA)

Max

10Mb
from 30 000
MMK/Month
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႕အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏိုင္မႈ
 • Reliable and consistent office internet
 • 24/7 Customer Support
 • Great for 2-3 computers or other wifi devices

Ultra

20Mb
from 50 000
MMK/ လ
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႕အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏိုင္မႈ
 • The most popular business internet
 • 24/7 customer support, service in 5 hours max.
 • Great for 4-8 PCs or phones and WiFi devices

Extreme

50Mb
from 150 000
MMK/month
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႕အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏိုင္မႈ
 • Super fast, proffesional, low latencies
 • 24/7 customer support, service in 3 hours max.
 • Great for Game shops, small hotels and up to 20 devices

Ultimate

100Mb
from 300 000
MMK/month
 • BEST PRICE GUARANTEED
 • အကန္႕အသတ္မရွိ သံုးစြဲႏိုင္မႈ
 • Super fast and low latencies, business internet
 • 24/7 Customer Support
 • Great for 20-30 devices, great for gaming
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေဈးႏႈန္းမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မပါရွိေသးပါ။